Privacyverklaring

De sociale diensten van de gemeenten Heemstede en Bloemendaal werken samen in de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ). Bij de uitvoering van haar taken en verplichtingen verwerkt de IASZ persoonsgegevens. Deze privacyverklaring gaat over de verwerking van persoonsgegevens door de IASZ. Voor de algemene privacyverklaring van de gemeente Heemstede en de gemeente Bloemendaal kunt u op hun website kijken.

IASZ vindt het belangrijk om uw gegevens op een goede manier te verwerken. Hier kunt u lezen hoe de IASZ met uw gegevens omgaat. Ook kunt u hier lezen welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

IASZ gaat bij de verwerking van de persoonsgegevens uit van de volgende uitgangspunten:

 • IASZ verwerkt uw persoonsgegevens behoorlijk, rechtmatig en transparant, op basis van een rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens.
 • IASZ verzamelt en gebruikt persoonsgegevens alleen voor een specifiek en duidelijk omschreven doel en gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of voor (verenigbare) doelen waarvoor ze verder worden verwerkt.
 • IASZ verwerkt alleen de voor het doel noodzakelijke gegevens.
 • IASZ zorgt ervoor dat de persoonsgegevens correct en juist zijn en zo nodig worden aangepast.
 • IASZ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De noodzakelijkheid hangt samen met de doeleinden van de betreffende verwerking of met de wettelijke verplichtingen.
 • IASZ treft passende organisatorische en technische maatregelen voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

IASZ verwerkt gegevens voor de uitvoering van de volgende regelingen en voor de volgende taken:

 • Participatiewet
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
 • Besluit bijstandverlening zelfstandigen
 • Wet sociale werkvoorziening
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugdwet
 • Bijzondere bijstand
 • Minimabeleid
 • Re-integratie
 • Cliëntenraad
 • Wet inburgering
 • Kinderopvang
 • Kinderopvang sociaal medische indicatie
 • Gehandicaptenparkeerkaart
 • Gehandicaptenparkeerplaats

IASZ verwerkt uw gegevens alleen als dat nodig is en in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving. Zo gebruikt IASZ bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum, nationaliteit, financiële gegevens en gegevens van uw kinderen en partner. Wilt u weten welke gegevens IASZ precies van u verwerkt, kijk dan in het register gegevensverwerkingen van de IASZ (xlsx, 19 KB).
 
IASZ gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Ook heeft IASZ maatregelen genomen om te voorkomen dat uw gegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan.
 
IASZ gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verstrekken inkomensvoorziening
 • Begeleiden naar werk
 • Verstrekken van een zorgvoorziening
 • Verstrekken van een jeugdzorgvoorziening
 • Verstrekken van schuldhulpverlening
 • Verstrekken van bijzondere bijstand
 • Organiseren van de cliëntenraad
 • Verstrekken van inburgering
 • Verstrekken van kinderopvang
 • Verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart
 • Verstrekken van een gehandicaptenparkeerplaats

Gemeenten zijn wettelijk verplicht deze taken uit te voeren.

IASZ vraagt uw gegevens om taken uit te voeren. Zonder deze gegevens is het voor IASZ niet mogelijk een beslissing te nemen op uw aanvraag. IASZ let erop dat ze niet meer gegevens vraagt dan nodig voor de beslissing op uw aanvraag.

Veel van uw gegevens heeft IASZ van uzelf gekregen. Maar daarnaast krijgt IASZ ook gegevens via andere overheidsorganen zoals de Basisregistratie personen en de Uitkeringsadministratie van het UWV.

Voor de uitvoering van onze taken is het soms nodig om uw gegevens te verstrekken aan anderen. Dit doet IASZ alleen als dat echt nodig is en niet anders kan. U kunt hierbij denken aan de Belastingdienst, het sociaal werkbedrijf, schuldhulpverleners, aanbieders van zorgvoorzieningen, de Sociale verzekeringsbank, Vluchtelingenwerk en medische adviesbureaus. Aan wie IASZ uw gegevens verstrekt is natuurlijk afhankelijk van de specifieke taak. IASZ geeft uw gegevens nooit door naar landen buiten de Europese Unie.

IASZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de omschreven doeleinden. De bewaartermijn wordt vaak wettelijk bepaald. Zo bepaalt de selectielijst van de Archiefwet dat IASZ uw gegevens voor een bepaalde periode moet bewaren. Als de IASZ een voorziening aan u verleent moet ze bijvoorbeeld uw gegevens nog tien jaar bewaren nadat de voorziening wordt beëindigd. Als  IASZ de voorziening weigert, dan moeten ze de gegevens 5 jaar bewaren. Als er niets wettelijk geregeld is over de bewaartermijnen, dan worden de gegevens zodra ze niet meer nodig zijn direct vernietigd.

Uw gegevens worden binnen IASZ verwerkt. Maar uiteindelijk is óf de gemeenteraad, óf het college van burgemeester en wethouders hiervoor verantwoordelijk. Wie er verantwoordelijk is hangt af van het werkproces. De verantwoordelijke is degene die het doel en de middelen van de verwerking vaststelt. In het register van verwerkingen (xlsx, 19 KB) kunt u zien wie de verantwoordelijke is.

U kunt een beroep doen op de volgende rechten:

Recht op inzage van persoonsgegevens

U kunt IASZ vragen om inzage van uw persoonsgegevens. U kunt zonder het geven van een reden uw persoonsgegevens inzien of een kopie ervan ontvangen. Op die manier wordt het u duidelijk waar uw gegevens vandaan komen en met wie IASZ de gegevens eventueel deelt of heeft gedeeld. U kunt alleen gegevens over uzelf opvragen, niet over anderen. Dit kan alleen als u kunt aantonen dat u door die persoon gemachtigd bent om de gegevens op te vragen.

Recht op aanpassen, aanvullen, afschermen of verwijderen van uw gegevens

Zijn uw gegevens onjuist of niet volledig? Dan kan IASZ op uw verzoek uw gegevens aanpassen, aanvullen of gegevens verwijderen. Dit kan niet altijd. Bijvoorbeeld als er een juridische procedure loopt, waarbij die gegevens van belang zijn. Als het niet kan, dan kunt u wel nog uw eigen verklaring in het dossier met de gegevens op laten nemen. Verder kan de IASZ in sommige gevallen uw gegevens afschermen, zodat (tijdelijk) alleen bepaalde mensen deze kunnen inzien.

Recht op het overdragen van uw gegevens

U mag ons vragen uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke. Dit moet natuurlijk wel wettelijk mogelijk zijn. Woont u bijvoorbeeld in Bloemendaal en blijft u daar ook wonen en wilt u dat IASZ uw gegevens overdragen aan de gemeente Lisse? Dan is dat niet mogelijk.

Recht op bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens. U kunt ons dan vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit kan niet altijd. U moet in zo’n geval aantonen dat de verwerking nadelige gevolgen voor u kan hebben.

Recht op intrekken toestemming

Hebt u expliciet toestemming moeten geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens? Dan kunt u die toestemming te allen tijde weer intrekken. IASZ moet dan stoppen met het verwerken van de gegevens.

Als u beroep wilt doen op één van uw rechten, dan kunt u uw verzoek sturen naar de Functionaris gegevensbescherming van de gemeenten Heemstede en Bloemendaal. Dit kan op de volgende manieren:

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens dan kunt u ook met de Functionaris gegevensbescherming contact opnemen. Dit kan ook telefonisch via 14 023. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor zelf direct contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

IASZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hebt u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat IASZ zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige heeft gebruikt? Of hebt u aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met de Functionaris gegevensbescherming via 14 023 of via privacy@heemstede.nl.

IASZ gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die IASZ gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kan IASZ de dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.